خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای

1- مشاوره برای بررسی و انتخاب انواع پرتوسنج های فردی و محیطی . کارشناسان این شرکت مناسب ترین دستگاه را از نظر کارائی، کیفیت، دقت و قیمت به شما معرفی می نمایند.

2- سفارش خرید انواع وسایل اندازه گیری پرتوهای یونساز

3- پرتودهی انواع نمونه های مورد نیاز در امور پژوهشی با چشمه گاما سیزیم 137

4- مشاوره و آموزش خصوصی استفاده از آشکار ساز های پرتو و دزیمتری پرتوهای یونساز

5- کالیبره کردن پایه ای بر اساس شمارش رویداد های درون آشکار ساز. قابل توجه برای سازندگان دستگاههای آشکار ساز ها