اطمینان-از-کیفیت-Quality Assurance

تهیه دستورالعمل های لازم برای اجرای برنامه های  اطمینان از کیفیت Quality Assurance  برای مراکز پرتو تشخیصی بمنظور اطمینان از دستیابی به اهداف زیر :     •ارتقاء …

آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان از سال 1387 تا کنون بطور متوسط هر شش ماه یک با نسبت به برگزاری کلاسهای کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی اقدام می نماید گواهینامه …

آزمون های اختصاصی دستگاه های سی تی اسکن

براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات …

آزمون های دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیحیتال

براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات …

آزمون های دستگاه های پانورکس و سفالومتری آنالوگ و دیجیتال

    بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات ISO/IEC 17025 آزمون های زیر باید برای دستگاههای …

آزمون های دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن و آنژیوگرافی آنالوگ و دیجیتال

براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات …

آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال

     لیست و دوره ی زمانی  آزمونهای کنترل کیفی دستگاه های تک دندان  براساس دستورالعمل سازمان انرژی اتمی ایران:   …

کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با مجوز رسمی از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  (واحد قانونی) آمادگی دارد که  آزمون های کنترل کیفی تجهیزات …